فرم درخواست تطبیق واحد
 1. فرم درخواست تطبیق واحد

  72 ساعت پس از درخواست تطبیق واحد به مرکز مراجعه فرمایید

 2. نام و نام خانوادگی ( شناسنامه ای ) :(*)
  ورودی نامعتبر است
 3. جنسیت(*)
  ورودی نامعتبر است
 4. موبایل :(*)
  ورودی نامعتبر است
 5. نیمسال تحصیلی
  ورودی نامعتبر است
 6. کد ملی
  ورودی نامعتبر است
 7. درس(*)
  ورودی نامعتبر است
 8. شماره دانشجویی(*)
  ورودی نامعتبر است
 9. رشته تحصیلی(*)
  ورودی نامعتبر است
 10. نام دانشگاه(*)
  ورودی نامعتبر است
 11. مبلغ(*)
  ورودی نامعتبر است
 12. جمع مبلغ واریزی
  0 ریال
 13. روش پرداخت