فرم درخواست تطبیق واحد
 1. فرم درخواست تطبیق واحد

  پنج روز کاری پس از درخواست تطبیق واحد به مرکز مراجعه فرمایید

  کلیه دروس اخذ شده در تمامی ترم ها، فقط در یک فرم درخواست ارسال شود

   

 2. نام و نام خانوادگی ( شناسنامه ای ) :(*)
  ورودی نامعتبر است
 3. جنسیت(*)
  ورودی نامعتبر است
 4. موبایل :(*)
  ورودی نامعتبر است
 5. نیمسال تحصیلی
  ورودی نامعتبر است
 6. کد ملی
  ورودی نامعتبر است
 7. شماره دانشجویی(*)
  ورودی نامعتبر است
 8. رشته تحصیلی(*)
  ورودی نامعتبر است
 9. نام دانشگاه(*)
  ورودی نامعتبر است
 10. درس(*)
  ورودی نامعتبر است
 11. مبلغ(*)
  ورودی نامعتبر است
 12. روش پرداخت
 13. جمع مبلغ واریزی
  0 ریال