فرم درخواست تطبیق واحد
 1. فرم درخواست تطبیق واحد

  به دلیل تعطیلی دانشگاه از تاریخ 1399/09/01 تا تاریخ 1399/09/14 ، درخواست تطبیق واحد دانشجویان گرامی از 1399/09/15 پیگیری خواهد شد .

  کلیه دروس اخذ شده در تمامی ترم ها، فقط در یک فرم درخواست ارسال شود

   

 2. نام و نام خانوادگی ( شناسنامه ای ) :(*)
  ورودی نامعتبر است
 3. جنسیت(*)
  ورودی نامعتبر است
 4. موبایل :(*)
  ورودی نامعتبر است
 5. نیمسال تحصیلی
  ورودی نامعتبر است
 6. کد ملی
  ورودی نامعتبر است
 7. شماره دانشجویی(*)
  ورودی نامعتبر است
 8. رشته تحصیلی(*)
  ورودی نامعتبر است
 9. نام دانشگاه(*)
  ورودی نامعتبر است
 10. درس(*)
  ورودی نامعتبر است
 11. مبلغ(*)
  ورودی نامعتبر است
 12. روش پرداخت
 13. جمع مبلغ واریزی
  0 ریال